Sekcje tematyczne

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w ASBiR działają Sekcje tematyczne. Z przewodniczącymi poszczególnych sekcji możesz się skontaktować za pośrednictwem Sekretarza Zarządu.

Sekcja przeciwdziałania mobbingowi

Przewodnicząca: Agnieszka Sznajder, UJ

Sekcja została powołana, aby umożliwić dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie procedur oraz standardów przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w przestrzeni akademickiej. Jednym z głównych celów Sekcji jest wypracowanie rekomendacji wdrożeniowych w tym zakresie. Rekomendacje te odnosić się będą zarówno do kwestii przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, jak i innym niepożądanym zjawiskom. Uwaga Sekcji zwrócona jest nie tylko na osoby pracujące na uczelniach, ale także osoby studiujące oraz osoby doktoranckie. 

Sekcja badawcza

Przewodnicząca: Anna Grędzińska, UW

Celem głównym Sekcji badawczej jest prowadzenie badań, jak również wspieranie prowadzenia badań w obszarze działalności ASBiR. Sekcja zajmować się będzie także popularyzacją wyników badań oraz treści ważnych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i równości w uczelniach wyższych. W oparciu o wyniki istniejących badań planujemy przygotowanie praktycznych rekomendacji. Mamy nadzieję, że badania przekładać się będą na pozytywne zmiany w rzeczywistości akademickiej i na zwiększenie skuteczności wdrażania konkretnych rozwiązań.

Sekcja mediacji akademickich

Przewodnicząca: Agata Wrona, UW

Sekcja mediacji akademickich powstała z potrzeby rozwoju mediacji w świecie uczelnianym. Chcemy poprzez wymianę doświadczeń osób zajmujących się mediacjami w polskich uczelniach usprawniać funkcjonowanie polubownych sposobów rozwiązywania sporów. Naszym celem jest szukanie sposobów zapobiegania konfliktom i nieporozumieniom, czyli profilaktyka oraz rekomendowanie procedur i standardów mediacyjnych, czyli wspieranie zarzadzania konfliktem. Poprzez edukację i dialog dążymy do tego, aby mediacja była narzędziem powszechnie znanym i stosowanym w środowisku akademickim oraz żeby proces mediacji przebiegał bezpiecznie i komfortowo dla osób uczestniczących. 

Sekcja praw osób transpłciowych i różnorodnych płciowo

Przewodnicząca: Magdalena Miksa, UW

Głównym celem Sekcji jest wypracowanie rozwiązań mających na celu ułatwienie funkcjonowania w uczelniach osobom transpłciowym i niebinarnym, które nie chcą posługiwać się danymi metrykalnymi. Osoby trans doświadczają różnego rodzaju stresu i dyskryminacji, związanych z tym, że nie mogą żyć zgodnie z własną tożsamością płciową. Chcemy poprzez wymianę doświadczeń osób zajmujących się wsparciem osób trans w polskich uczelniach, wypracowywać dobre praktyki i rekomendacje, które będą stosowane w środowisku akademickim. Naszym celem jest zdiagnozowanie najważniejszych problemów osób transpłciowych w uczelniach i szukanie rozwiązań zapobiegających uprzedzeniom i stygmatyzacji.

Sekcja polityk równościowych

Przewodnicząca: Ewelina Ciaputa, UJ

 Sekcja polityk równościowych ma na celu promowanie idei równości płci i inkluzywności w społeczności akademickiej poprzez sieciowanie, inicjowanie debaty oraz dostarczanie praktycznych narzędzi we wdrażaniu i ewaluacji inkluzywnych polityk równościowych,  w tym planów równości płci (gender equality plans, GEP). Działania Sekcji obejmują organizację paneli na konferencjach związanych z politykami równościowymi oraz organizację seminariów i warsztatów dla instytucji i jednostek zajmujących się tą tematyką. Sekcja postawiła sobie za cel również opracowanie rekomendacji dla uczelni dot. tworzenia i wdrażania inkluzywnych polityk równościowych oraz promowanie projektów wspierających ich realizację.

Scroll to Top